2-(4'-amino-3'-iodophenyl)benzothiazole

2-(4'-amino-3'-iodophenyl)benzothiazole