4-Benzothiazol-2-yl-2-methyl-phenylamine

4-Benzothiazol-2-yl-2-methyl-phenylamine