3,4-bis(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole

3,4-bis(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole