3,4,4'-TRICHLOROBIPHENYL

3,4,4'-TRICHLOROBIPHENYL