3,4',5-TRICHLOROBIPHENYL

3,4',5-TRICHLOROBIPHENYL