3,3',5-TRICHLOROBIPHENYL

3,3',5-TRICHLOROBIPHENYL