2,2',3-TRICHLOROBIPHENYL

2,2',3-TRICHLOROBIPHENYL