2,4',6-TRICHLOROBIPHENYL

2,4',6-TRICHLOROBIPHENYL