2,3',6-TRICHLOROBIPHENYL

2,3',6-TRICHLOROBIPHENYL