2,2',6-TRICHLOROBIPHENYL

2,2',6-TRICHLOROBIPHENYL