2,2',3,3',4,5,6'-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',4,5,6'-HEPTACHLOROBIPHENYL