2,2',3,3',4,4'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',4,4'-HEXACHLOROBIPHENYL