2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl