2,2',3,4',5',6-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4',5',6-HEXACHLOROBIPHENYL