4-({4-[(z)-{4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl}-nno-azoxy]phenyl}sulfonyl)aniline

4-({4-[(z)-{4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl}-nno-azoxy]phenyl}sulfonyl)aniline