4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one