2-phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4h-chromen-4-one

2-phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4h-chromen-4-one