Desoxyhemigossypol-6-methyl ether

Desoxyhemigossypol-6-methyl ether