4H-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-

4H-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-