2,2',3,4,4',5-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4,4',5-HEXACHLOROBIPHENYL