2,2',3,3',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL