1,2-Dimethyl-3-phenyldiaziridine

1,2-Dimethyl-3-phenyldiaziridine