4-(1-BENZYL-3-CARBAMOYLMETHYL-2-METHYL-1H-INDOL-5-YLOXY)-BUTYRIC ACID

4-(1-BENZYL-3-CARBAMOYLMETHYL-2-METHYL-1H-INDOL-5-YLOXY)-BUTYRIC ACID