2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACHLOROBIPHENYL