2,2',3,4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL