(1-Ethyl-4-hydroxy-4-phenyl-piperidin-3-yl)-phenyl-methanone

(1-Ethyl-4-hydroxy-4-phenyl-piperidin-3-yl)-phenyl-methanone