5-Methoxy-alpha-methyltryptamine

5-Methoxy-alpha-methyltryptamine