Hyoscyamine hydrochloride

Hyoscyamine hydrochloride