1,1-Biphenyl, 4,2',3',4'-tetramethoxy-6-methylaminomethyl-

1,1-Biphenyl, 4,2',3',4'-tetramethoxy-6-methylaminomethyl-