(p-Methoxyphenyl)glycolonitrile

(p-Methoxyphenyl)glycolonitrile