1,2,3,5-Tetraethylbenzene

1,2,3,5-Tetraethylbenzene