2,5,8-TRIMETHYL-1-NAPHTHOL

2,5,8-TRIMETHYL-1-NAPHTHOL