3,4,5-Trimethoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

3,4,5-Trimethoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide