Methyl 4-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)amino]benzoate

Methyl 4-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)amino]benzoate