1-nitro-4-[(phenylsulfonyl)methyl]benzene

1-nitro-4-[(phenylsulfonyl)methyl]benzene