p-Hydroxyphenyl 2-pyridyl ketone

p-Hydroxyphenyl 2-pyridyl ketone