Methyl 1-triphenylenecarboxylate

Methyl 1-triphenylenecarboxylate