1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl]-3,5-dimethoxybenzene

1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethenyl]-3,5-dimethoxybenzene