7-chloro-N-(4-chlorophenyl)-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine

7-chloro-N-(4-chlorophenyl)-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine