4-ETHENYL-2,6-DIMETHOXYPHENOL

4-ETHENYL-2,6-DIMETHOXYPHENOL