Silane, trimethyl[3-[(trimethylsilyl)oxy]-1-propynyl]-

Silane, trimethyl[3-[(trimethylsilyl)oxy]-1-propynyl]-