Methanone, [1-(1,1-dimethylethyl)-3-phenyl-2-aziridinyl]phenyl-, trans-

Methanone, [1-(1,1-dimethylethyl)-3-phenyl-2-aziridinyl]phenyl-, trans-