((2-Methoxyethoxy)methyl)benzene

((2-Methoxyethoxy)methyl)benzene