1-{1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-indol-3-yl}ethanone

1-{1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-indol-3-yl}ethanone