2-Hydroxy-4-methyl-5-phenyl-6-phenethylpyrimidine

2-Hydroxy-4-methyl-5-phenyl-6-phenethylpyrimidine