2-Hydroxy-4-phenyl-6-phenethylpyrimidine

2-Hydroxy-4-phenyl-6-phenethylpyrimidine