1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1H-isoquinoline

1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1H-isoquinoline