4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one

4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one