4,5-Diphenyl-1,3,2-dioxathiolane 2-oxide

4,5-Diphenyl-1,3,2-dioxathiolane 2-oxide