Ethyl 4-dimethylaminobenzoylformate

Ethyl 4-dimethylaminobenzoylformate